Český západ dává práci lidem na Tepelsku a Toužimsku

český zapad.jpg

Zdroj: (Eva Haunerová)

Nezisková organizace Český západ, o.p.s., nabízí lidem z Toužimska a Tepelska bezplatné pracovní poradenství a pomáhá jim vrátit se na trh práce. Na organizaci se mohou obracet lidé, kteří si obtížně hledají práci - obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, dlouhodobě nezaměstnaní, mladí lidé po škole i lidé bez praxe či vzdělání. Český západ jim pomáhá doplnit si vzdělání, zvýšit si kvalifikaci, nebo si osvojit pracovní návyky, které díky dlouhodobé nezaměstnanosti ztratili. V roce 2013 organizace zaměstnávala 18 pracovníků z řad klientů na hlavní pracovní poměr.

Reklama, která pomáhá

Mít stálou práci pomáhá lidem stabilizovat jejich finanční situaci, zabezpečit rodinu a řešit i další problémy. Český západ si to uvědomuje, a proto se na oblast zaměstnání zaměřuje od počátku své existence. Jeho klienty bývali dříve převážně Romové, ale dnes to už zdaleka neplatí. S tím, jak se zhoršují ekonomické podmínky v naší zemi, přibývá i sociálně slabých z většinové společnosti. Pokud trend bude pokračovat, bude poměr mezi romskými a neromskými klienty Českého západu brzy vyrovnaný. 

Český západ realizuje řadu rekvalifikačních kurzů, v roce 2013 to byly například kurzy pro dřevorubce, obsluhu pil a křovinořezů, kurzy pro šičky, truhláře nebo výroba knedlíků. U většiny z nich museli zájemci nejdříve absolvovat motivační a aktivizační kurzy. Řada z nich pak získala hned po rekvalifikaci pracovní místo ve firmách v Teplé. Čtyři ženy takto pracují v textilní dílně Českého západu, jedna žena získala od ledna místo ve výrobně knedlíků a dva muži v truhlářské dílně. Projekt Českého západu tak nepřímo podporuje i rozvoj místních firem.

„V roce 2013 jsme zaměstnávali na hlavní pracovní poměr celkem 18 pracovníků z řad našich klientů z Toužimska a Tepelska. Z nich bylo 12 zaměstnáno v rámci projektu Návrat do práce – návrat do společnosti, pět osob v programu veřejně prospěšných prací a jedna osoba na společensky účelném místě,“ představuje práci Českého západu jeho výkonná ředitelka Eva Halbrštátová. „Někteří naši bývalí klienti z Dobré Vody, dnes je jich již celkem sedm, se po doplnění vzdělání a zapracování stali stálými členy našeho pracovního týmu. Někteří působí jako sociální pracovníci v terénu, jiní pracují s dětmi nebo v naší textilní dílně v Teplé. Nezaměstnanost mezi našimi klienty v Dobré Vodě od roku 2002, kdy zde začal Český západ působit, výrazně klesla. Tehdy zde pracovalo pouhých 15 % lidí, dnes se zaměstnanost pohybuje mezi 50-70 % dle nabídky sezónních prací. Postupně se stále více orientujeme na Tepelsko, protože se odtud na nás obrací řada klientů,“ doplňuje Eva Halbrštátová. Zájemci o pracovní poradenství se mohou obracet na koordinátorku zaměstnávání Kamilu Součkovou na emailu doprace@cesky-zapad.cz nebo na tel.: 602 663 502.

Český západ své projekty financuje z různých zdrojů. Veřejně prospěné práce, podporovaná a společensky účelná místa spolufinancuje Úřad práce. Projekt Návrat do práce – návrat do společnosti 2, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00300, podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.

Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Český západ podporuje rodiny s dětmi v tom, aby děti úspěšně zvládaly školní docházku. Organizace dále provozuje v Teplé vlastní textilní dílnu, kde pracují lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. Výrobky dílen je možné zakoupit v internetovém obchodě www.eshop.cesky-zapad.cz. Více informací o činnosti organizace lze získat na www.cesky-zapad.cz.

O organizaci

Nezisková organizace Český západ, o.p.s., působí v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. Poskytuje sociální služby, nabízí vzdělávání, poradenství při zaměstnání a právní poradenství, volnočasové programy. Český západ pomáhá svým klientům řešit jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Skrze kulturní a společenské akce Český západ oživuje dění v místech, kde působí, a snaží se motivovat lidi k zapojování se do veřejného života, například skrze péči o veřejná prostranství v místě, kde žijí. V Dobré Vodě organizace provozuje vlastní textilní a keramickou dílnu.

Mezi největší úspěchy organizace patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Činnost Českého západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také jeho význam celospolečenský. Organizace je často uváděna jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR.

Poslání organizace

Posláním Českého západu je budovat na území Toužimska a Tepelska občanskou společnost, kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných. Český západ chce prakticky přispívat k odstraňování sociálního vyloučení, projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti.

Naše činnost

 • Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jsou to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Dobré Vodě u Toužimi a terénní programy v Dobré Vodě, a dalších lokalitách (Nová Farma, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Poutnov, Horní Poutnov, Hoštěc, Mrázov, Toužim a Teplá).
 • Posilujeme sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporujeme je při objevování jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj.
 • Pořádáme vzdělávací a rekvalifikační programy, nabízíme individuální doučování.
 • Poskytováním základního pracovního poradenství případně pomocí s uplatněním na pracovním trhu.
 • Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů.
 • Zapojujeme sociálně vyloučené občany do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni.
 • Napomáháme ke zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.).
 • Pomáháme překonávat komunikační bariéry mezi obyvateli panelového domu v Dobré Vodě a zástupci veřejnoprávních institucí.

Naše dosavadní úspěchy

 • Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě z téměř 100 % v roce 2000 na 40 % (v období mimo zimu) v roce 2013.
 • Snížení četnosti přeřazování dětí do praktických (dříve zvláštních) škol.
 • Prevence sociálně patologických jevů, která vede ke snižování kriminality a omezení projevů záškoláctví a šikany.
 • Zastupování zájmů obyvatel v zastupitelstvu města Toužim osadním výborem Dobré Vody, který vznikl v roce 2007 a je složen z romských i neromských obyvatel obce.
 • Odstranění havarijního stavu panelového domu v Dobré Vodě.
 • Tvorba nových pracovních míst, rekvalifikace a zvyšování odbornosti klientů, větší úspěšnost klientů na volném trhu práce.
 • Zřízení a provozování Odpoledního klubu v Toužimi fungujícím na principech nízkoprahového zařízení. Tento klub slouží jako prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů.
 • Zařazení mezi nejúspěšnější organizace pracující s romskou menšinou, dlouholeté zkušenosti.
 • Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel za rovné zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.
 • Zřízení pracovně-tréninkové textilní a keramické dílny v Dobré Vodě, která zaměstnává ženy ze sociálně vyloučených lokalit.
 • Vydání metodiky komunitní práce s názvem Mít život ve svých rukou, která pojednává o oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách

Principy naší práce

 • Při své práci věříme v krásu a důstojnost každého člověka.
 • Věříme, že rozdílnost nás neohrožuje, ale naopak obohacuje.
 • Jsme si vědomi toho, že naše práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce, která pomáhá lidem, aby nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet svůj potenciál ve společnosti.
 • Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat obyvatele ke společnému dílu, kdy se z nápadů vytváří skutečné plány, které se realizují.
 • Nechceme dělat práci za druhé, ale naopak chceme svým klientům umožnit, aby si problémy řešili svépomocí a měli tak život ve svých rukou.
 • Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňujeme a dbáme o její dodržování. Od 23. dubna 2008 jsme držiteli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje organizace IQ Roma servis z Brna.

Jak nám můžete pomoci

 • Vaší morální podporou
 • Finančním příspěvkem na činnost Českého západu (např. 365 Kč/ rok – tzn. 1 Kč na den)
 • Materiálním darem – uvítáme stavební materiál, kancelářské potřeby aj.
 • Členstvím v Klubu přátel Českého západu
 • Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti
 • Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.), odbornými konzultacemi
 • Zakoupením našich výrobků v internetovém obchodě Českého západu www.eshop.cesky-zapad.cz
 • Nabídkou propagace / reklamního prostoru

Klub přátel Českého západu

Členem klubu se může stát každý, komu je blízká naše činnost. Pro individuální příznivce činí roční příspěvek 1 200 Kč (100 Kč měsíčně) a pro firemní příznivce 4 800 Kč (400 Kč měsíčně). Členstvím v klubu získáte: členskou kartu, pravidelné informace o činnosti organizace, jeden výrobek ročně z naší textilní dílny. Individuální dárci navíc získají slevu 10 % na ruční výrobky z naší dílny. Firemní dárci získávají možnost pozitivní prezentace jména firmy např. propagací na našich webových stránkách.

Dílny a internetový obchod Českého západu

Textilní a keramická dílna nabízí výrobky žen ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku. Prodává na různých trzích, ale i v internetovém obchodě na stránkách www.eshop.cesky-zapad.cz. Sortiment zahrnuje nákupní tašky, kapsáře, kuchyňské zástěry a chňapky, pytlíky na pečivo, zeleninu i bylinky a další výrobky dle přání zákazníků (šití na zakázku). Vše ručně vyrábějí ženy, které v dílnách Českého západu získaly plnohodnotné zaměstnání.

Více informací o Českém západu a jeho činnosti: www.cesky-zapad.cz.

Internetový obchod: www.eshop.cesky-zapad.cz.

 

Autor: (Eva Haunerová)

Reklama, která pomáhá