Myslivci představili trofeje z Rokycanska

1.jpg

Zdroj: (Pavel Moulis)

Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty v Rokycanech představil ve dnech 11. až 13. dubna 2014 téměř čtyřistapadesát nejrůznějších trofejí ulovených na Rokycansku za rok 2013. V areálu Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského v Rokycanech bylo k vidění  248 srnčích, 68 jeleních, 28 mufloních, 70 dančích a 25 trofejí sičí zvěře. Zbytek tvořily trofeje zvěře černé, která se i na Rokycansku vyskytuje na některých místech v nadměrné míře.

Reklama, která pomáhá

S pojmem lovecká trofej se poprvé setkáváme v 16. století. I ona se postupem doby vyvíjela, přičemž dnes rozumíme loveckou trofejí upravenou určitou část těla ulovené zvěře, která je lovci trvalou vzpomínkou na úspěšný lov. Z chovatelského hlediska je také dokladem o vitalitě, kondici a konstituci zvěře, o jejím zdravotním stavu, o úrovni myslivecké péče o zvěř, o úrovni průběrného odstřelu a také o vztahu mezi početními stavy zvěře a úživnosti či celkové kvalitě jejího životního prostředí. Historie vystavování trofejí sahají hluboko do minulosti, neboť trofeje už u pralovců byly znamením jejich udatnosti a úspěšnosti a také ozdobami či rituálními předměty.

Samotná výstava začala čtvrtečním / 10. dubna / hodnocením trofejí a jejich instalací. Na hodnocení se podíleli zkušení posuzovatelé a s instalací pomáhali i frekventanti kurzu o první lovecký lístek, přičemž každý druh zvěře má svoje hodnotící kritéria. Většinou jsou to délky, objemy a hmotnosti, které rozhodují, ale i barva a vzhled. Od pátku do neděle / 11. až 13. dubna / si mohli zájemci z řad odborné i laické veřejnosti prohlédnout vkusně a precizně připravenou výstavu, kde byla prezentována nejen činnost myslivecké organizace na Rokycansku, ale i pestrá nabídka obrazů Michaely Píchové a vycpanin Petra Špeliny.  Tradičním prvkem výstavy trofejí byla i expozice rokycanských ochránců přírody a sokolnického střediska Rokycany. Oba subjekty s mysliveckou organizací úzce spolupracují a propagují její aktivity na svých webových stránkách na adrese www.csop.erc.cz v sekci myslivost. Sobotní součástí výstavy trofejí byl i jarní svod psů, kterému předcházelo slavnostní zahájení v podání mysliveckých trubačů „Přátelé z Rokycan“. Ti svými vystoupeními obohacují v podstatě všechny myslivecké akce konané na Rokycansku. Poté se ujal slova Ladislav Fuchs – předseda OMS ČMMJ Rokycany, který přítomné seznámil s důvody pořádání jarního svodů psů. Ten se v letošním roce týkal více než dvaceti psů nejrůznějších plemen, přičemž se jedná o jakousi první výstavu psů, kde je posouzen exteriér odborníkem – v našem případě Václavem Koldinským. Než-li se tak stalo, proběhla i nezbytná veterinární prohlídka zdravotního stavu psů Magdalénou Kecovou.

Jarního svodu se mohou zúčastnit všichni psi a feny, kteří v den konání svodu dovrší věk šesti měsíců. Tyto akce jsou významné nejen pro samotné majitele čtyřnohých pomocníků, ale i pro chovatele a chovatelské kluby, neboť majitel má možnost si nechat posoudit exteriér svého psa. Dozví se, zda-li pes  nemá hrubé vady, které by ho vylučovaly z účasti na dalších výstavách. Svod je také většinou pro mladého psa první kynologickou akcí, kde se setkává s větším množstvím lidí a psů. Majitel si tak může ověřit, jak v této situaci bude pejsek reagovat. Důležité je také zjištění, zda se pes nechá bez problémů změřit a prohlédnout si chrup. Zásadní význam mají jarní svody pro chovatelské kluby, neboť získávají přehled o případných vadách. Navíc některé kluby mají v podmínce udělení chovnosti i účast na této akci. Vzhledem k tomu, že pejsků nebylo příliš byla kontrola exteriéru poměrně brzy hotova a účastníci se tak mohli věnovat výstavě trofejí.

Loveckou trofejí však nejsou jen parohy, parůžky, rohy a růžky, ale i zbraně kňourů, příp. háky bachyní, lebky šelem, příp. jejich špičáky, kelce jelenů i laní, kůže a kožky šelem či škáry divočáků, penisové kůstky šelem, křídelní paletky ze sluk i jejich vous, ozdobná sojčí pírka, kačírky z ocasních per kačerů, hubertky ze srdce především jelenů, bezoárové koule ze žaludků kamzíků, dlouhá prsní pírka z krocanů, drápy medvědů, celé preparáty pernaté i srstnaté zvěře, štětky z kamzíků, ale i jelenů, jezevců a také ze zaječích vousů. Nejvýznamnějšími trofejemi jsou však parohy a rohy, případně lebky masožravců či kůže velkých šelem, které se hodnotí podle přijatých mezinárodních metod CIC.

Je nedělní poledne a výstava pozvolna končí. Po náročném čtyřdenním maratónu je potřeba všechny trofeje předat zástupcům mysliveckých společností, kteří je posléze předají úspěšným lovcům. I letos převažoval správný, tzv. průběrný odstřel, což dává záruku, že i při příští výstavě bude co obdivovat.  Myslivci tak opět dokázali, že jsou na odpovídající odborné úrovni a nezatíženi touhou po co nejsilnější trofeji, což je jistě dobrým signálem pro další rozvoj české myslivosti.

A nám nezbývá nic jiného než poděkovat organizátorům, posuzovatelům a dalším, kteří se na realizaci výstavy podíleli. Velký dík patří především panu Petru Chottovi a Ladislavu Frídlovi, kteří dohlížel na hladký průběh výstavy a paní jednatelce OMS ČMMJ Rokycany Světlaně Vlnové zajišťující hladký průběh této prestižní myslivecké akce. Určitě stejné uznání patří i řediteli Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského v Rokycanech Miroslavu Randlovi, neboť v jeho prostorách se výstava konala. Nutno však konstatovat, že bohužel zdejší školské zařízení končí a tak se již v příštím roce budeme muset setkat jinde. Doufejme, že v podobně útulném prostředí, jaké bylo po několik let zde.

Autor: (Pavel Moulis)

Reklama, která pomáhá