Nové výukové materiály vytáhnou děti z lavic do přírody

cso-vyukove materialy.jpg

Více než 50 učitelů mateřských a základních škol se během září seznámilo s novými výukovými materiály Přírodě na dosah a s hlavními problémy naší přírody. V rámci dvou stejnojmenných workshopů České společnosti ornitologické jim své zkušenosti předali učitelé, kteří se na počátku prázdnin zúčastnili mezinárodního studijního pobytu v Irsku, podpořeného programem Erasmus+.

Reklama, která pomáhá

První workshop se uskutečnil v ekocentru Sluňákov, druhý tento týden v Oranžerii Trojského zámku. Nové materiály usnadní učitelům výuku mimo školní lavice a budou je motivovat ke stále častějšímu objevování tajů přírody spolu se svými žáky.

Nově vzniklé materiály zaměřené na environmentální výchovu jsou určeny pro učitele mateřských škol a prvního stupně škol základních. „Jde o obsáhlý materiál, který se skládá z 11 tematických bloků ve dvou věkových kategoriích. Každý blok obsahuje úvod, který učitele blíže seznámí s danou problematikou, a soubor pracovních listů s návody na nejrůznější aktivity, ve kterých nechybí hry, badatelská činnost ani pracovní listy zahrnující mezipředmětovou výuku,” představuje nové materiály Gabriela Dobruská, která se na jejich vzniku podílela. Materiály jsou založeny na principu konstruktivismu, metodě s důrazem na řešení problémů ze života, tvořivé myšlení a práci dětí ve skupinách. Doplňkový materiál představují prezentace k některým blokům, atlasy a v neposlední řadě interaktivní aplikace pro mobilní telefony, která dětem přiblíží životní cyklus vybraných druhů ptáků a nebezpečí, se kterým se setkávají.

Velmi důležitou součástí materiálů je zahrnutí aktivit týkajících se praktické ochrany přírody. Děti pochopí základní přírodní zákonitosti, důsledky intenzivního využívání krajiny, neuvážených zásahů do životního prostředí a naučí se všímat si nástrah, které nejen ptákům často neúmyslně přináší činnost člověka. Učitelé zde najdou i tipy, jak se s dětmi aktivně do ochrany přírody zapojit.

Aby učitelé měli reálnou představu o nejdůležitějších aktuálních problémech, kterým čelí naše příroda, zahrnuli jsme do programu odbornou přednášku na toto téma. „Učitelé byli otřeseni zejména situací, do které se dostala evropská zemědělská krajina, o které někteří neměli ani zdání. Smutný příběh všem dobře známé koroptve, chocholouše, čejky nebo skřivana připomněl učitelům, jak velký význam má učit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a významu přírodně šetrného obhospodařování krajiny – jak důležitá je jejich práce,” uvádí Dobruská.

„Mile nás překvapil nejen zájem učitelů, ale i jejich nadšení a aktivita. Na Sluňákově se živě diskutovalo nejen v rámci workshopu, ale i odborné přednášky,” uvádí Evžen Tošenovský z ČSO. Atmosféru pražského setkání podpořilo krásné prostředí zahrad Trojského zámku, ve kterých dnešní akce proběhla. Ukázali jsme si, že i v místě, kde na první pohled v okolí ptáci nejsou, je trpělivý pozorovatel postupně odhalí. Při praktické části s materiály pod korunami stromů učitelé ocenili jejich strukturu. Při plánování výuky si totiž mohou hodinu libovolně sestavit, vybrat si aktivity, které jim v danou chvíli vyhovují. Věříme, že Přírodě na dosah usnadní učitelům výuku v přírodě a bude je motivovat ke stále častějšímu objevování přírody v přírodě se svými žáky.

„Na semináři se sešli učitelé, kteří vědí, jak důležitá je environmentální výchova již od raného dětství a kteří ji vyučují s láskou a nadšením. Moc bych si přála, aby takových učitelů bylo víc,” dodává na závěr Dobruská. Přímým kontaktem s přírodou si k ní člověk vytváří vztah, který je předpokladem toho, aby ji bezohledně neničil. Jenže, na rozdíl od všech ostatních dřívějších generací, pro většinu současných dětí není společná hra v přírodě vůbec samozřejmostí a každodenní záležitostí.

Všichni další zájemci o výuku Přírodě na dosah si nové materiály mohou stáhnout na webu ČSO.


Česká společnost ornitologická (ČSO) zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice. ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody. ČSO ve svých řadách vítá nové zájemce o členství. V současnosti sdružuje ČSO přes 3000 aktivních členů, kteří svým členstvím podporují její činnost v oblasti ochrany ptáků.

www.birdlife.cz

ČSO je českým partnerem mezinárodního sdružení na ochranu ptáků BirdLife International.

Smutný příběh ptáků zemědělské krajiny

Koroptev polní
Mezi lety 2001–2004 se početnost koroptve polní odhadovala 11 000–22 000 párů (Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice), ale od roku 1982 do roku 2006 došlo podle výsledků Jednotného programu sčítání ptáků k poklesu početnosti o více než 80 %. Mezi nejvýznamnější lidské aktivity, které ovlivňují přežívání tohoto druhu, patří zemědělství.

Čejka chocholatá
Patří mezi nejrychleji ubývající ptačí druhy naší krajiny. Mezi lety 1973–77 a 1985–89 došlo ke snížení početnosti celé populace čejek v ČR v rozsahu 20-50 %. V roce 1989 se u nás odhadovalo 20 000–40 000 párů, ale do příštího mapování v letech 2001–2003 došlo k dalšímu výraznému poklesu zhruba o 70 % na 7000–10 000 párů.

Skřivan polní
Mezi lety 2001–2004 se početnost skřivana polního pohybovala na úrovni 700 000–1 400 000 párů (Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice), ale od roku 1982 do roku 2006 došlo podle výsledků Jednotného programu sčítání ptáků k poklesu početnosti o více než 40 %. Mezi nejvýznamnější lidské aktivity ovlivňující přežívání tohoto druhu patří zemědělství.

Chocholouš obecný
Jeden z nejrychleji mizejících ptačích druhů ve střední a západní Evropě. Prudký populační pokles se nevyhnul ani České republice. Zatímco v letech 1973–1977 bylo na našem území prokázáno hnízdění chocholouše v 55 % mapovacích čtverců, při posledním mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 2014–2017 bylo hnízdění chocholouše doloženo již pouze ve 4 % našich kvadrátů. Většina aktuálních hnízdišť chocholouše se nalézá na jižní Moravě. V Čechách je pravidelné hnízdění hlášeno již pouze z několika izolovaných míst v Polabí a na Mladoboleslavsku.

Více na webu ČSO.

Autor: Gabriela Dobruská, Česká společnost ornitologická

Reklama, která pomáhá